× PREZENTY DLA KOGO NA JAKĄ OKAZJĘ CO POCZUJESZ MIASTA Inspiracje DLA FIRM

Wyjątkowe prezenty,

dla każdego i na każdą okazję!

Nie masz pomysłu na prezent!?
Skorzystaj z naszej wyszukiwartki!

znajdź prezent

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ „PODARUJKARTE.PL” DLA PARTNERÓW

Przed przejściem do kolejnego etapu rejestracji prosimy o zapoznanie się z niniejszymRegulaminem Platformy Sprzedażowej „PODARUJKARTE.PL” dla Partnerów. Rejestracja naniniejszej Platformie jest równoznaczna z akceptacją przedstawionego poniżej Regulaminu.

§ 1 DEFINICJEN

Następujące zwroty pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenienadane im poniżej:

Regulamin – niniejszy regulamin

Platforma – internetowa platforma sprzedażowa pod nazwą „PODARUJKARTE.PL” będącanarzędziem marketingu on line za pośrednictwem której Partnerzy przedstawiają oferty KartPodarunkowych i/lub Voucherów, przy czym Pośrednik nigdy nie występuje jako kupujący anisprzedającyPośrednik (Właściciel Platformy) – podarujkarte.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie,adres: ul. Dojazdowa 2 b, 42 -202 Częstochowa, NIP 5213833287, REGON 380701774, KRS0000739124.Witryna – strona internetowa na Platformie prezentująca ofertę Partnera dotyczącą konkretnejKarty Podarunkowej i/lub VoucheraPartner – podmiot oferujący za pośrednictwem Platformy Karty Podarunkowe i/lub VoucheryProdukty - towary i/lub usługi na które może zostać wymieniona Karta Podarunkowa i/lubVoucher u PartneraKarta Podarunkowa/Voucher - dokument umożliwiający Użytkownikowi realizację u Partnera wybranych usług, otrzymania od Partnera wybranych towarów, uzyskania u Partnera odpowiedniej zniżki na usługi lub produkty albo umożliwiający dokonanie u Partnera płatności za towar lub usługę Usługi – świadczone dla Użytkowników przez Pośrednika w ramach Platformy usługi, takie jak Konto Użytkownika, Newsletter, komunikacja elektroniczna, aplikacje mobilne, usługi informacyjne związane z treścią bądź transakcjami (np. umożliwiające dokonywanie zakupów)Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjnaniemająca osobowości prawnej) korzystający z Platformy z zamiarem nabywania za jegopośrednictwem Kart Podarunkowych i/lub VoucherówMechanizm e-commerce – narzędzia dostępne za pośrednictwem Platformy, umożliwiającedziałania zmierzające do sprzedaży oraz kreowania wizerunków ProduktówUmowa – umowa łącząca Pośrednika i Partnera, regulująca szczegółowe zasady współpracy między stronami na PlatformieCena - wskazana przez Partnera cena brutto (z uwzględnieniem należnego podatku od towarów iusług) danej Karty Podarunkowej i/lub Vouchera, odpowiadająca wartości Produktu, po którejKarta Podarunkowa i/lub Voucher będą nabywane przez Użytkowników

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Korzystając z Platformy Partner akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu orazwiążącej go z Pośrednikiem Umowy.
 2. Aktualny tekst Regulaminu znajduje się na stronach internetowych Platformy.
 3. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu według swego uznania.

O każdej planowanej zmianie Regulaminu Pośrednik zawiadomi Partnera zapośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej miesiąc przed wejściem zmian wżycie. Jeżeli Partner najpóźniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmianRegulaminu doręczy Pośrednikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian i wypowiedzeniu Umowy, Umowa ulegarozwiązaniu z dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA PARTNERA

 1. Aby zostać Partnerem należy wypełnić i wysłać formularz rejestracji dostępny on-line naPlatformie i zaakceptować Regulamin oraz projekt Umowy poprzez kliknięcie na ikonę"akceptuję".
 2. Elektroniczne zatwierdzenie Regulaminu, a następnie formularza rejestracji, powodujebezwarunkowe przyjęcie treści Regulaminu oraz postanowień Umowy przez Partnera.
 3. Zatwierdzając Regulamin Partner akceptuje w szczególności wysokość należnegoPośrednikowi z tytułu pośrednictwa wynagrodzenia.
 4. Każdy wniosek o rejestrację jest rozpatrywany przez Pośrednika w terminie do pięciu dniroboczych.
 5. Rejestracja Partnera przez Pośrednika skutkuje zawarciem przez Pośrednika i PartneraUmowy. Partner prześle Pośrednikowi podpisaną Umowę za pośrednictwem pocztyelektronicznej.
 6. Partner informowany jest o rejestracji pocztą elektroniczną.
 7. Pośrednik zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji bez konieczności uzasadnieniamotywów tej decyzji.

§ 4 OBOWIĄZKI POŚREDNIKA

 1. Pośrednik jest zobowiązany do utrzymywania Platformy w stanie technicznympozwalającym Partnerom i Użytkownikom na korzystanie w pełnym zakresie zwszystkich jej funkcjonalności, jak również do zapewnienia Partnerom i Użytkownikomodpowiedniej pomocy technicznej w tym zakresie.
 2. Pośrednik jest zobowiązany dbać o stały rozwój Platformy i zwiększanie jejatrakcyjności, w tym w szczególności poprzez zwiększanie liczby aktywnych Partnerów iUżytkowników, a także liczby oferowanych przez Partnerów Produktów.
 3. Pośrednik jest zobowiązany dążyć do zwiększania rozpoznawalności Platformy ioferowanych przez nią usług.
 4. 4Pośrednik jest zobowiązany do stałej i aktywnej promocji oferowanych przez PartnerówKart Podarunkowych i/lub Voucherów.

§ 5 OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. Partner nie może oferować do sprzedaży Kart Podarunkowych i/lub Voucherów, jeżelinaruszałoby to prawa osób trzecich.
 2. Partner w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania Umowy wprowadzi do systemusprzedażowego Platformy swoją ofertę Kart Podarunkowych i/lub Voucherówzawierającą Cenę. Partner jest uprawniony do zmiany oferty Kart Podarunkowych i/lubVoucherów (wprowadzenie nowych do oferty; wycofanie z oferty; modyfikacjawłaściwości już znajdujących się w ofercie).
 3. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za treści i wiarygodność zamieszczonej naPlatformie oferty.
 4. Partner jest uprawniony do uzupełnienia zamieszczonej na Platformie oferty o materiałyopisowe i reklamowe swojej oferty handlowej (towarów i/lub usług, na które wymienianesą Karty Podarunkowe i/lub Vouchery) wraz z ich zdjęciami, recenzjami i/lubprezentacjami video.
 5. Pośrednik jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów, o którychmowa w ust. 4, do celów promocji Kart Podarunkowych i/lub Voucherów orazdziałalności Platformy we wszystkich obszarach jej działania. Pośrednik jest dodatkowouprawniony do nieodpłatnego posługiwania się w tych samych celach znakami towarowymi Partnera, zgodnie z postanowieniami § 11.
 6. Partner jest uprawniony do nieodpłatnego posługiwania się znakami towarowymiPośrednika dotyczącymi działalności Serwisu w celach promocji Platformy zgodnie zpostanowieniami § 11.
 7. Partner może oferować Karty Podarunkowe i/lub Vouchery umożliwiające realizację conajmniej dwóch Produktów łącznie (dalej „Pakiet”). Pośrednik jest uprawniony, napotrzeby promocji Pakietu, do zmiany jego nazwy i opisu.

§ 6 ROZLICZENIA Z PARTNEREM

 1. Do nabycia przez Użytkownika od Partnera Karty Podarunkowej i/lub Voucherakonieczne jest złożenie przez Użytkownika zamówienia na Platformie oraz zapłata przezUżytkownika Ceny na rachunek bankowy Pośrednika, dedykowany obsłudze transakcjina Platformie.
 2. Partner poinformuje Pośrednika o zrealizowaniu przez Użytkownika Karty Podarunkoweji/lub Vouchera za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej.
 3. Po 14 dniach od chwili zakupu przez Użytkownika Karty Podarunkowej lub w ciągu 24 godzin od chwili realizacji usługi przez Partnera, Pośrednik przeleje na rachunek bankowy Partnera, wskazany przez Partnera w Umowie, środki pieniężne uiszczone przez Użytkownika tytułem Ceny pomniejszone o przysługujące Pośrednikowi od Partnera uzgodnione wynagrodzenie netto, powiększone o podatek VAT.
 4. Z chwilą dokonania potrącenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, Pośrednik zobowiązany jest wystawić i doręczyć Partnerowi fakturę VAT z tytułu uzgodnionego wynagrodzenia.
 5. Faktura zostanie przekazana Partnerowi w formie elektronicznej w terminie 3 dni odmomentu otrzymania środków z tytułu transakcji, na co Partner wyraża niniejszymzgodę.
 6. Jeżeli Użytkownik skutecznie odstąpi od umowy, na podstawie której nabył zapośrednictwem Platformy Kartę Podarunkową i/lub Voucher, Partner zobowiązany jest donatychmiastowego zwrotu Pośrednikowi kwoty, którą otrzymał od Platformy zgodnie zust. 2. Powiadomienie Partnera o odstąpieniu przez Użytkownika od umowy następuje zapośrednictwem Platformy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika prowizja podlegazwrotowi.

§ 7 DOSTARCZENIE KARTY PODARUNKOWEJ I/LUB VOUCHERA

 1. Pośrednik zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Kartę Podarunkową i/lubVoucher z chwilą zapłaty przez Użytkownika Ceny zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1.
 2. Dostarczenie Karty Podarunkowej i/lub Vouchera oznacza udostępnienie Użytkownikowina Platformie dokumentu w formie elektronicznej, potwierdzającego uprawnienie dożądania od danego Partnera realizacji wybranych usług, wydania wybranych towarów,udzielenia odpowiedniej zniżki na usługi lub produkty albo umożliwiającego dokonanie uPartnera płatności za towar lub usługę.
 3. Jeżeli Produkt ma postać fizyczną, dostarczenie Produktu oznacza wysłanie go przezPartnera Użytkownikowi za pośrednictwem poczty lub kuriera, z tym zastrzeżeniem, żekoszty dostarczenia Produktu pokrywa w takiej sytuacji Użytkownik, w wysokościodpowiadającej wybranej przez niego metodzie dostawy spośród możliwych wariantówudostępnianych przez Partnera

§ 8 ZGŁASZANIE REKLAMACJI

 1. Reklamacje są zgłaszane Partnerowi przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy.
 2. Do rozpatrzenia reklamacji zobowiązany jest wyłącznie Partner.
 3. Reklamacja powinna zostać przez Partnera rozstrzygnięta w terminie czternastu dni oddnia jej zgłoszenia. Wszelka korespondencja pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem wprzedmiocie zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji powinna odbywać się zapośrednictwem Platformy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym w tejostatniej sytuacji Partner wszelkie wiadomości, które wysyła do Użytkownika, powinienwysyłać również do wiadomości Pośrednika.
 4. Wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji ponosi Partner.

§ 9ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERA ZA PRODUKT

 1. Partner zobowiązuje się, że Produkty, które będzie dostarczać w zamian za KartyPodarunkowe i/lub Vouchery, będą najwyższej jakości i będą spełniały wszelkie wymogi,w szczególności w zakresie jakości, standardu realizacji, produkcji, przetwarzania,przechowywania, opakowywania, transportu, wynikające z przepisów prawa polskiegooraz prawa Unii Europejskiej, w tym wynikające z przepisów regulującychbezpieczeństwo i higienę pracy, oraz przepisów regulujących kwestie związane zzasadami zdrowia publicznego (warunkami higieniczno-sanitarnymi, higieną środowiska,higieną żywności, żywienia i przedmiotów użytku), oraz że towary/usługi te będąposiadały właściwości oraz zalety, które wskazuje Partner w ramach reklamy lubinformacji.
 2. Pośrednik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialność wobec Użytkowników oraz osóbtrzecich z tytułu jakiejkolwiek szkody, która wynikła na skutek użycia Produktudostarczonego w zamian za Kartę Podarunkową i/lub Voucher.
 3. Jeżeli Pośrednik zostanie pozwany przez Użytkownika lub osobę trzecią z tytułu opisanejpowyżej w ust. 2 odpowiedzialności i wezwie Partnera do wzięcia udziału w procesie napodstawie art. 84 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, Jeżeli obie strony wyrażą zgodęna wejście Partnera na miejsce Pośrednika (art. 83 Kodeksu postępowania cywilnego),Partner jest zobowiązany do wejścia na miejsce Pośrednika oraz zwrotu na rzeczPośrednika poniesionych przez Pośrednika kosztów postępowania.
 4. Jeżeli Pośrednik zostanie pozwany przez Użytkownika lub osobę trzecią z tytułu opisanejpowyżej w ust. 2 odpowiedzialności i obie strony postępowania wyrażą zgodę nawstąpienie przez Partnera w miejsce pozwanego (art. 194 § 2 Kodeksu postępowaniacywilnego), Partner jest zobowiązany do wstąpienia w miejsce pozwanego oraz zwrotuna rzecz Pośrednika poniesionych przez Pośrednika kosztów postępowania.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji dotyczącej Produktu dostarczonegow zamian za Kartę Podarunkową i/lub Voucher, Pośrednik nie ponosi jakiejkolwiekodpowiedzialności odszkodowawczej wobec Użytkownika lub osób trzecich z tegotytułu.

§ 10POUFNOŚĆ

 1. >Partner zobowiązuje się, w trakcie obowiązywania Umowy, a także po jej rozwiązaniuprzez okres trzech lat, zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nieujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Pośrednika informacjiprogramowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, księgowych,finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, dotyczącychPośrednika i podmiotów powiązanych lub podmiotów z nim współpracujących, w tympowierzonych Pośrednikowi przez Użytkowników, które Partner uzyska przywykonywaniu Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są oneznane publicznie z innych przyczyn niż działanie lub zaniechanie Partnerowi, lub też ichujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakżetylko w niezbędnym zakresie („Tajemnica Przedsiębiorstwa”).
 2. Partner otrzymujący informacje poufne zobowiązuje się do:
  • zachowania informacji poufnych w tajemnicy z zachowaniem najwyższej staranności w wykonywaniu tego obowiązku;
  • podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zabezpieczenia przed ujawnienieminformacji poufnych osobom trzecim;
  • niewykorzystywania informacji poufnych w innych celach niż te, ze względu na którezostały ujawnione, bez uprzedniej zgody Pośrednika wydanej na piśmie;
  • ujawniania informacji tylko upoważnionym pracownikom Partnera lubprzedsiębiorstw zależnych, kontrolowanych przez Partnera, w takim zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w pisemnym upoważnieniu wystawionym przez pracodawcę pracownika;
  • niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechnianiajakiejkolwiek informacji lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest tokonieczne w celach oceny możliwości realizacji projektu, Umowy lub innych ściślezwiązanych z przedmiotem współdziałania, w których to przypadkach wszelkie takiekopie lub reprodukcje będą własnością podmiotu, który stanowi źródło tej informacji;
  • zwrotu informacji poufnych osobie, która je ujawniła na jej prośbę;g) w przypadku obowiązku ujawnienia jakiejkolwiek części informacji poufnych, dopoinformowania osoby ujawniającej informacje, tak aby osoba ta mogła podjąćodpowiednie kroki w celu zabezpieczenia ich poufności.
 3. Z zakresu klauzuli poufności określonej w ust. 2 wyłączone są informacje poufne,których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, a także tych, które:
  • są znane osobie otrzymującej te informacje w momencie ich uzyskania;
  • są lub będą ujawnione opinii publicznej w sposób, za który osoba otrzymująca teinformacje nie jest żadną miarą odpowiedzialna;
  • odpowiadają merytorycznie informacjom dostarczonym osobie otrzymującejinformacje przez stronę trzecią uprawnioną do udzielania tychże i niezobowiązanąklauzulą poufności w stosunku do podmiotu przestrzegającego tejże klauzuli;
  • można uzyskać od osoby trzeciej niezwiązanej klauzulą zachowania poufności.
 4. Za klauzulę poufności, o której mowa w ust. 1, niniejszy Regulamin uważa wszczególności wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe,handlowe, prawne, organizacyjne, w tym informacje dotyczące nowych produktów,planów handlowych, informacji technicznych, know-how, wzorów, procesów, projektów,szkiców, zdjęć, planów, rysunków technicznych, specyfikacji, raportów, informacjidotyczących cen, badań, wyników badań, rozwiązań informatycznych.
 5. Zapisy klauzuli dochowania poufności odnoszą się tak do Partnera, jak i każdej osoby znim współpracującej.
 6. W razie naruszenia przez Partnera zakazów określonych w niniejszym paragrafiePośrednik ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11 PRAWO DO ZNAKÓW TOWAROWYCH

 1. Prawo do posługiwania się znakami towarowi należącymi do Pośrednika przysługujewyłącznie Pośrednikowi. Na czas trwania współpracy pomiędzy Pośrednikiem aPartnerem Pośrednik niniejszym udziela Partnerowi nieodpłatnego pozwolenia naposługiwanie się znakiem „PODARUJKARTE.PL” w następującym zakresie:
  • umieszczenie na stronach internetowych Partnera linków i informacji doodpowiednich stref asortymentowych na Platformie, w formacie i formie dopobrania z dedykowanych do tego celu plików na Platformie;
  • umieszczenie w mediach społecznościowych Partnera linków i informacji doodpowiednich stref asortymentowych na Platformie, w formacie i formie dopobrania z dedykowanych do tego celu plików na Platformie;
  • umieszczenie informacji w materiałach promocyjnych Partnera, w formacie iformie do pobrania z dedykowanych do tego celu plików na Platformie;
  • umieszczenie informacji na Kartach Podarunkowych i/lub Voucherach Partnera, wformacie i formie do pobrania z dedykowanych do tego celu plików na Platformie;
  • w informacjach przekazywanych w relacjach „bussines to bussines” zgodnie z zasadami opisanymi w dedykowanym pliku do pobrania na Platformie.2. Partner oświadcza i zapewnia Pośrednika, że znak towarowy „PODARUJKARTE.PL”będzie wykorzystany jedynie w celu wykonania Umowy, w sposób, w formie i treściwskazanej w dedykowanych plikach do pobrania na Platformie, w sposób nienaruszającypraw do rzeczonego znaku towarowego, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz zawsze wsposób podnoszący renomę tego znaku. W szczególności Partner zobowiązuje się donieumieszczania rzeczonych znaków towarowych w taki sposób i w takim miejscu, któremogłyby nasuwać osobom trzecim złe skojarzenia.
 2. Partnerowi nie wolno zgłaszać we własnym imieniu żadnych wniosków rejestracyjnych,mających bezpośredni lub pośredni związek z wykorzystaniem lub używaniem znakówtowarowych przysługujących Pośrednikowi.
 3. Partnerowi nie wolno, bez wyraźnej pisemnej zgody Pośrednika, udzielać osobomtrzecim licencji i sublicencji lub pozwoleń na używanie, niezależnie od formy znakówtowarowych.
 4. Partner nie będzie używać znaków towarowych w sposób mogący bezpośrednio lubpośrednio, potencjalnie lub faktycznie, szkodzić interesom Pośrednika oraz podmiotom znim powiązanym.
 5. Prawo do posługiwania się znakami towarowymi należącymi do Partnera przysługujewyłącznie Partnerowi. Na czas trwania współpracy pomiędzy Pośrednikiem a Partnerem,Partner niniejszym udziela Pośrednikowi nieodpłatnego pozwolenia na posługiwanie się swoim znakiem towarowym oraz wszelkimi innymi znakami identyfikującymi jego firmęw następującym zakresie:
  1. przy zamieszczaniu na Platformie ofert Kart Podarunkowych i/lub VoucherówPartnera oraz zamieszczaniu materiałów promocyjnych,
  2. w informacjach przekazywanych w relacjach „bussines to bussines”.
 6. Pośrednik oświadcza i zapewnia Partnera, że znaki, o których mowa w ust. 6, będąwykorzystane jedynie w celu wykonania Umowy.
 7. Pośrednikowi nie wolno zgłaszać we własnym imieniu żadnych wnioskówrejestracyjnych, mających bezpośredni lub pośredni związek z wykorzystaniem lubużywaniem znaków przysługujących Partnerowi.
 8. Pośrednik nie będzie używać znaków towarowych w sposób mogący bezpośrednio lubpośrednio, potencjalnie lub faktycznie, szkodzić interesom Partnera.

§ 12PROMOCJE

 1. Pośrednik będzie prowadził we współpracy z Partnerami działania promocyjneodnoszące się do Kart Podarunkowych i/lub Voucherów oferowanych przez Partnerów naPlatformie.
 2. W terminie do 5-go dnia roboczego każdego kolejnego kwartału kalendarzowegoPośrednik ustali wspólnie z Partnerami, opierając się na rekomendacjach Partnerów wtym zakresie, asortyment towarów i/lub usług Partnera przeznaczonych do promocji orazzasady promocji, z tym zastrzeżeniem, że strony mogą ustalić, iż każdy z Partnerówbędzie promował inne towary i/lub usługi.

§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Partnerów i Użytkowników podlegają ochronie stosownie do przepisówustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Informacje odnośnie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danychosobowych, a także wykorzystania plików cookie i innych podobnych technologii,znajdują się w postanowieniach Polityki prywatności dostępnej w Serwisie.
 3. Administratorem danych osobowych jest podarujkarte.pl Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 2b ,42-202 Częstochowa. Pobrane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922) w celu realizacji zakupu Kart Podarunkowych i/lub Voucherów pochodzących odPartnerów Serwisu. Przetwarzane dane osobowe są udostępniane tylko współpracującympodmiotom, w celu administrowania Witryną oraz Partnerom Serwisu realizującymzakup. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych jak i ich prawodo ich poprawiania.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa i Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 2. W przypadku rozbieżności miedzy treścią Regulaminu i Umowy decydująca jest treśćUmowy.
 3. Z chwilą zbycia przez Pośrednika praw do Platformy nabywca tych praw staje się stronąUmowy w miejsce Pośrednika. Partnerzy zostaną o tym zawiadomieni przez Pośrednikapocztą elektroniczną.